fbpx
ރިޕޯޓް

ނިއު ނޯމަލްގައި ޤައުމު އާގޮތަކަށް ބައްޓަންކުރަން މަޖުބޫރު!

ދުނިޔޭގެ އާބާދީގެ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު މިވަގުތު ތިބީ ބޮޑު ބިރުވެރިކަމެއްގެ ތެރޭގައެވެ. ކޯވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަން މުޅި ދުނިޔެއަށް ފެތުރުމުގެ ސަބަބުން އާބާދީގެ ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ އިގުތިސާދީ ހަރަކާތްތަކާއި ...
ބޮޑު

ތިލަދުންމަތީގެ އަޑު އިނގިރޭސި ބަހުން އިއްވުމަށް “ތިލަދުންމަތި ޓައިމްސް”

ތިލަދުންމަތީގެ އަޑު އިނގިރޭސި ބަހުން އިއްވުމަށް “ތިލަދުން” ނޫހުގެ ކުޑައިގެ ދަށުން ނެރޭ އިނގިރޭސި އެޑިޝަން ފަރުމާކޮށް މިއަދުން ފެށިގެން، އިނގިރޭސި ޚަބަރުތަކާއި ރިޕޯޓްތައް ގެނެސްދޭން ފަށައިފި އެވެ. ތިޔަ އެންމެހާ ...
ބޮޑު

ތިލަދުންމަތީގެ މެންބަރު މަޖިލީހުގައި ވޯޓުލީ ގޮތް “މަޖިލިސް ވޮޗް” އިން ބަލާލެވޭނެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމި މުހިންމު ބިލްތަކަށް ތިލަދުންމަތީގެ މެންބަރު ވޯޓުދިންގޮތް ފަސޭހައިން ބަލާލެވޭނެ ގޮތް “ތިލަދުން” އިން މިވަނީ ޤާއިމްކޮށްފަ އެވެ. “މަޖިލިސް ވޮޗް”ގެ ނަމުގައި ތިލަދުންއިން މި ގެނެސްދޭ ސެގްމެންޓް ...
ރިޕޯޓް

ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމަކަށް އެކަށީގެންވާ ބޯހިޔާވަހިކަމާމެދު ތިބާ ދެކޭގޮތަކީ ކޮބާ؟

ދުނިޔޭގައި ފަހަކަށް އައިސް އެންމެ ރަގަޅަށް އުޅެވޭނެ ސަހަރުތައް ހޮވައެވެ. މިހޮވުން ތަކުގައި އެކަށީގެންވާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މާނާގައި އެކުލެވޭ ކަންކަން ފުރިހަމަ ވެފައިވާ މިންވަރުގެ މައްޗަށް ބަލައެވެ. ދިރިއުޅުމަށް އެންމެ ރަގަޅު ...
ރިޕޯޓް

ވެށި ރައްކާތެރި ކުރުމަށްޓަކައި އިސްލާމްދީން ބާރު އެޅުއްވި ބައެއްކަންކަން

ޖައްވު ތަޣައްޔަރުވުމާއި، ކަނޑުގެ ލޮނު ގަނޑު އުފުލުމާއި، އޯޒޯން ފަށަލަ ތުނިވުން ފަދަ ވާހަކަ ތަކުގެ އަޑު މިދަނީ ގަދަ ވަމުންނެވެ. މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ފަދަ ކުދި ޖަޒީރާ ތަކުގައި އުޅެމުންދާ ...
ރިޕޯޓް

ތިލަދުންމަތީގެ އެއްރަށުން އަނެއްރަށަށް މީހުން ބަދަލުކުރުން (3): ހއ. ހަތިފުށި

އެކިއެކި ސަބަބާހުރެ ރާއްޖޭގެ އެއްރަށުން އަނެއްރަށަށް މީހުން ބަދަލުކުރުމަކީ، އަބަދުވެސް ހިނގަމުން އަންނަކަމެކެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިކަން ފެށިފައި ވަނީ، ކަނޑައެޅިގެން ކޮން ތާރީޚެއްގައި ކަމެއް އެއްވެސް މުއައްރިޚަކަށް އެނގޭކަށް ނެތެވެ. ރޯގާ ...
ރިޕޯޓް

ނޮޅިވަރަންފަރު ސްކޫލް: ޚިދުމަތުގައި 51 އަހަރު

ޕޯޗްގީޒުންގެ އަނީވެރި ވެރިކަން ދިވެހިރާއްޖެއިން ފޮހެލައި، ދިވެހިންގެ ގައުމު ދިވެހިންނަށް ހޯދަވައިދެއްވުމަށްފަހު މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނު ރަސްކަމަށް އިސްވެ ފެއްޓިވި މަސައްކަތްޕުޅުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެންމެ މުހިންމު އެއްމަސައްކަތަކީ ދީނީ ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ...
ރިޕޯޓް

ދިވެއްސަކު އަތުން ލިޔެ، އިހަވަންދޫ މާ މިސްކިތަށް ވަޤުފުކޮށްފައިވާ ޤުރުއާން ފޮތް ފޮށި

މިއީ، މީގެ އެތައް ސަތޭކަ އަހަރެއް ކުރީން ދިވެއްސަކު އަތުން ލިޔެ ޖަމާކޮށްފައިވާ ޤުރުއާން ފޮތްފޮއްޓެކެވެ. 30 ޖުޒުއު ވަކީން 30 ފޮތުގައި ލިޔެ، ކޮންމެ ފޮތެއްގެ ފެށުމުގައި މުސްކުޅި ތާނައަކުރަކުން ...
ރިޕޯޓް

ޤުރުއާން ހިތުދަސް ކުރުމަށް، ޢިލްމުވެރިންގެ 12 އިރުޝާދެއް!

ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔެވުމާއި ކިޔަވާއަޑު އެހުމަކީ ވަރަށްބޮޑު ސަވާބު ހުރިކަމެކެވެ. ވަކިން ޚާޢްޞަކޮށް ޤުރުއާން ހިތުދަސްކޮށް އެއާއި އެއްގޮތަށް އުޅުމަކީ ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތްދުވަހު ތިމާއަށް އޭގެ ސަބަބުން ދިންނެވުން ލިބޭނެކަމެކެވެ. ފަހެ ...
ރިޕޯޓް

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅޭ ގޮތުން ދަރިފުޅާއި ވާހަކަ ދައްކާނީ ކިހިނެތް؟

ކޮރޯނާ ވައިރަސް ބަލިމަޑުކަން 2019 (ކޯވިޑް-19) އާ ގުޅޭގޮތުން އަޑުއިވެމުންދާ އެކި މަޢުލޫމާތުގެ ސަބަބުން ތިމާއަށް ހިތްނުތަނަވަސްކަން ދިމާވުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމެކެވެ. ހަމަ އެފަދައިން، ތިމާގެ ދަރިންނަށްވެސް މިފަދަ ހިތްނުތަނަވަސްކަން ދިމާވުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމެކެވެ. ...

Posts navigation