fbpx
ރާއްޖެ

ތަކުރާރުކޮށް ދަންނަވަން، އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ފައިސާއެއް ނުލިބޭ: ރައީސް ނަޝީދު

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) ގެ ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާ ލިބިފައި ނުވާ ކަމަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް ނަޝީދު މިފަދައިން ...
ރާއްޖެ

ކުރެވުުނު ކުށަށް ތައުބާވެ، މައާފަށް އެދި 7 ދަޢުވާއަށް އަދީބު އިއުތިރާފުވެއްޖެ

އެމްއެމްޕީއާރްސީ މައްސަލަ އާއި ގުޅިގެން ކުރީގެ ނާއިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލި 7 ދައުވާ އަށްވެސް އެމަނިކުފާނު އިއުތިރާފުވެވަޑައިގަންނަވާކަމަށާއި ކުރެވުނު ކުށްތަކަށް ތައުބާވެ، ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން ...
ރާއްޖެ

ކުޅުދުއްފުށީ ޕޯޓަށް ޓަގް ބޯޓަކާއި އިތުރު ބާޖްއެއް ގެންދިޔުމަށް މަސައްކަތް ކުރަނީ

ކުޅުދުއްފުށީ ޕޯޓަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތަކަށް ދާއިމީ ހައްލެއް ހޯދަން، އިތުރަށް ޕޯޓް ތަރައްގީ ކުރަން ޕްލޭން އެއް އެކުލަވާލައި އެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރެވެމުންދާ ކަމަށާއި އެގޮތުން މިހާރުވެސް ޓަގް ބޯޓަކާއި ...
ރާއްޖެ

"ރާއްޖޭގައި އަމަލުކުރަމުން އަންނަ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނަކީ ފުރިހަމަ ޤާނޫނެއް ނޫން"

ރާއްޖޭގައި އަމަލުކުރަމުން އަންނަ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނަކީ ފުރިހަމަ ޤާނޫނެއް ނޫންކަމަށް ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޒު އަހުމަދު ފާއިޒް ހުސައިން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޒު އަހުމަދު ފާއިޒް ...
ރާއްޖެ

ހަނިމާދޫގައި އިންޑިއާ ސިފައިންގެ 19 މީހަކު ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި

އަވަށްޓެރި އިންޑިއާގެ ސިފައިންގެ 19 މީހަކު ހދ. ހަނިމާދޫގައި، ހޯމް ކަރަންޓީނު ވެއްޖެއެވެ. މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މި 19 ސިފައިން ހަނިމާދޫއަށް ދިޔައީ މި ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 27 ވަނަ ...
ރާއްޖެ

އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ދިން ޑޯނިއަރ މަތިންދާބޯޓު ބާއްވާނީ ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓްގައި

އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދިން ޑޯނިއަރ މަތިންދާބޯޓު ބާއްވާނީ ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓްގައިކަމަށް ރާއްޖޭގައި ހުންނަ އިންޑިއާގެ ހައިކޮމިޝަނުން ބުނެފިއެވެ. ރާއްޖޭގައި ހުންނަ އިންޑިއާގެ ހައިކޮމިޝަނުން ބުނީ އެ ގައުމުން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކުރި ...
ކުޑަ

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީއިން މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު 3 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީއިން މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު 3 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ. ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ ކުޅުދުއްފުށީގައި މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅެ އެތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރާކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން މި ...
ކުޑަ

ކުޅުދުއްފުށިން ހއ. ކެލައަށް، ބުރިޖުތަކުން ގުޅާލުމަކީ އުންމީދެއް: ޖަމްޝީދު

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީއިން ނުވަތަ ހދ. ކުމުންދޫ ކަނޑު އޮޅިންފެށިގެން ހއ. ކެލައާއި ދެމެދުގައި ހުރި ރަށްތައް، ބުރިޖުތަކުން ގުޅާލުމަކީ އުންމީދެއްކަމަށް ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރ ޖަމްޝީދު މުޙައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެ ...
ކުޑަ

ނައިވާދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ދޮރަށް މޮހޮރުޖަހާ ބަންދުކޮށްފި

ހދ. ނައިވާދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒުގެ މައި ދޮރަށް މޮހޮރުޖަހާ ބަންދުކޮށްފި އެވެ. ނައިވާދޫން ވާހަކަ ދެއްކި ޒުވާނަކު ތިލަދުންއަށް މަޢުލޫމާތުދެމުން ބުނެފައިވަނީ ކޮންބަޔެއްކަން ނޭންގޭބަޔަކު އެރަށު ސިއްޙީ މަރުކަޒުގެ މައި ދޮރު ބޮޑު ...

Posts navigation