ކުޑަ

ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންގެ ޢަދަދު ދެވަނަ އަށް ގިނަ ޤައުމަކަށް އިޓަލީ

ހަލުވިކަމާއިއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 ނުވަތަ ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ދެވަނަ އަށް އެންމެ ގިނަ ޤައުމު ކަމުގައި އިޓަލީ ވިލާތް ހިމެނިއްޖެއެވެ. މިބަލި އިޓަލީއިން މިހާތަނަށް 86493 މީހުންނަށް ...
ރާއްޖެ

އެސްޓީއޯގެ ޝިޕިން ލައިން “އެމްއެސްއެސް” ފަށައި ފުރަތަމަ ބޯޓު ރާއްޖެ އަންނަނީ

އެސްޓީއޯގެ ޝިޕިން ލައިން މޯލްޑިވްސް ސްޓޭޓް ޝިޕިން (އެމްއެސްއެސް) ގެ ފުރަތަމަ ބޯޓު އަންނަ ހަފްތާގައި ރާއްޖެ އަންނާނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިިހު އިއުލާންކުރައްވައިފި އެވެ. އިއްޔެ ދަރުބާރުގޭގައި ...
ކުޑަ

ކޮވިޑް-19: ބަލި ޖެހުން ބޮޑުތަނުން އިތުރުވެ، ޢަދަދު 459431 އަށް!

ހަލުވިކަމާއިއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 ނުވަތަ ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ބޮޑު ތަނުން އިތުރުވެ ހަތަރު ލައްކަ ފަންސާސް ހާހުން މައްޗަށް އަރައިފިއެވެ. ދުނިޔޭގެ ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުން ދުނިޔޭގެ އެކި ...
ކުޑަ

ހައިޑަވޭ ބީޗް ރިސޯޓުވެސް ބަންދު ކުރަނީ

ކޮވިޑް-19 އިގެ ސަބަބުން ޓޫރިސްޓުން އައުން މަދުވެފައިވާތީ، ހއ. އަތޮޅުގައި ހިންގަމުން އަންނަ ހައިޑަވޭ ބީޗް ރިސޯޓްވެސް ބަންދުކުރަން ނިންމައިފިއެވެ. 103 ކޮޓަރިއާއި އެކު ހިންގަމުން އަންނަ އެރިސޯޓު ބަންދުކުރަން ނިންމާފައިވަނީ ...
ކުޑަ

ކޮވިޑް-19: އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކެއް

ހަލުވި މިނުގައި ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 އިން އިނގިރޭސި ވިލާތް ސަލާމަތް ކުރުމުގެ ގޮތުން، އެޤައުމުން ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅައިފިއެވެ. ބޮޑު ވަޒީރު ބޮރިސް ޖޯންސަން އިއުލާން ކުރެއްވި މުހިންމު ފިޔަވަޅުތައް ދެ ...
ކުޑަ

އިންޑިޔާގެ ވެރިރަށް ނިއުދިއްލި އާއި އިތުރު ސިޓީތަކެއް ލޮކްޑައުން ކޮށްފި

ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއިއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 އިންޑިޔާގައިވެސް ފެތުރެމުންދާތީ އެކަމުން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން އިންޑިޔާގެ ވެރިކަންކުރާ ސިޓީ ނިއުދިއްލި އާއި އިތުރު ސިޓީތަކެއް މިހިނގާ މާރިޗް މަހުގެ 31 ...
ކުޑަ

ދިއްދޫ ޓާސްކް ފޯހުން އެރަށުގެ ރައްޔިތުން ކިބައިން ނުވަ ކަމަކަށް އިލްތިމާސް ކޮށްފި

ދުނިޔޭގެ ކަންކޮޅުތަކުގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 ދިވެހިރާއްޖޭގައިވެސް ފެތުރެމުންދާތީ، އެބަލި އިތުރަށް ފެތުރުމުގެ ފުރުޞަތު ކުޑަކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ހއ. ދިއްދޫގައި އެޅުމުގެ ގޮތުން އެރަށު ކޮވިޑް-19 ޓާސްކް ފޯހުން ރައްޔިތުން ...
ބޮޑު

ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 3 ލައްކައިން މައްޗަށް!

ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް 19 ޖެހުނު މިހުންގެ އަސަދު 301552 (ތިންލައްކަ އެއްހާސް ފައްސަތޭކަ ފަންސާސް ދެ) މީހުންނަށް ޖެހިއްޖެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ. މިވައިރަސްގެ ސަބަބުން މަރުވި ...
ރާއްޖެ

ވަޒީފާގެ ހާލަތަށް ބަދަލެއް އައިސްފައިވާނަމަ ޖޮބްސެންޓަރ ގައި ރިޕޯޓްކުރުމަށް އަންގައިފި

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ވަޒީފާގެ ހާލަތަށް ބަދަލެއް އައިސްފައިވާނަމަ ޖޮބްސެންޓަރ ގައި ރިޕޯޓްކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްއިން އަންގައިފިއެވެ. އެމިނިސްޓްރީއިން މިއަދު ކުރި އިޢުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މުޅި ދުނިޔޭގައި މިހާރު ...
ރާއްޖެ

ކޮވިޑް-19 : އިތުރު 3 ރިސޯޓު މޮނިޓަރިންއަށް ގެނެސްފި

ކޮވިޑް-19 އަށް ޝައްކު ކުރެވޭ އަލާމާތްތައް ހުރެގެން ސިނަމަން ހަކުރާ ހުރާ މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓުންނާއި، ކުލަބްމެޑް ކަނިފިނޮޅު ހޮލިޑޭ ވިލެޖްއިން ރިސޯޓުނާއި އަދި ސެންޓާރާ ގްރޭންޑް ރިސޯޓުން ތިން މީހެއްގެ ސާމްޕަލް ...
ކުޑަ

ސިއްޙީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ އަމުރާއި ޚިލާފުވި މީހަކު ހއ އަތޮޅުން ހައްޔަރު ކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ސަރުކަރުން ޢިއުލާން ކޮށްފައިވާ ސިއްޙީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ އަމުރާއި ޚިލާފުވި މީހަކު ހއ. އަތޮޅުން ހައްޔަރު ކޮށްފިއެވެ. ފުލުހުން ބުނީ ޑައިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތުގެ ...

Posts navigation