ކުޑަ

ޤާނޫނު ހެދުމުގެ ބާރުން ވެރިކަން ހިންގުމުގެ ބާރުތަކަށް އަރައިގަތުމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފުކަމެއް: ހައިލަމް

‏ޤާނޫނުއަސާސީގެ ފުރަތަމަ ބާބުން ދިވެހި ދައުލަތުގެ 3 ބާރު ވަކިކުރެވިފައިވާއިރު، ޤާނޫނު ހެދުމުގެ ބާރުން ވެރިކަން ހިންގުމުގެ ބާރުތަކަށް އަރައިގަތުމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފުކަމެއް ކަމަަށް ކުރީގެ ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު ހައިލަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ...
ރާއްޖެ

ކަނޑުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ހޯރަފުށިން ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖަށްސައިފި

ކަނޑުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ހއ. ހޯރަފުށިން ދޫކުރެވޭނެގޮތް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. އެކަމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި ދެމެދުވަނީ އިއްޔެ ސޮއިކޮށްފައެވެ. ކަނޑުގައި ދުއްވާ ...
ބޮޑު

ބޮލުގެ ނާށިގަނޑު ފަޅައިގެން ގޮސް ސިކުނޑިއަށް ލޭ އެޅި ފަރުވާކުރަމުންދާ ވައިކަރަދޫ ޒާހިރުއަށް އެހީ ވެދެއްވާ!

ވައިކަރަދޫގައި ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ބޮލުގެ ނާށިގަނޑު ފަޅައިގެން ގޮސް ސިކުނޑިއަށް ލޭ އެޅި ފަރުވާހޯދަމުންދާ މުޙައްމަދު ޒާހިރު އިތުރުފަރުވާއަށް ރާއްޖޭން ބޭރަށް ގެންދިއުމަށް ޑޮކްޓަރުން ލަފާދީފިއެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހު 16 ...
ރާއްޖެ

ގޮތްނޭނގޭ ޕާރުސަލްތަކެއް މާމެންދުއަށް ލައްގައިފި

ނޭނގޭ ޕާރުސަލުތަކެއް ގއ. މާމެންދޫ ގޮނޑުދޮށަށް ލައްގައިފިއެވެ. ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ މާމެންދޫގެ ދެކުނު ފަރާތުގެ ގޮނޑުދޮށަށް ގޮތް ނޭނގޭ ޕާރްސަލުތަކެއް ލައްގާފައިވާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު މިއަދު ހެނދުނު 06:35 ގައި ފުލުހުންނަށް ...
ކުޑަ

12 އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި 80 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

12 އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި 80 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ. ފުލުހުން ބުނީ 2020 ޖަނަވަރީ 11 ވަނަ ދުވަހު ސައުތު ސެންޓްރަލް ޕޮލިސް ޑިވިޝަންގައި ހިމެނޭ ރަށަކުން 12 އަހަރުގެ ...
ރިޕޯޓް

ޔޫސޭ ރާއްޖެ ދޫކޮށް ފުރައިފި! ދެން އަންނާނީ ”އިސްލާމީ ޝަރީއަތް ގާއިމްކުރެވުނު ދުވަހަކުން“

”ދިރިއުޅުމަކީ މިއީބާ“ ގެ މަސްޙޫރު އެކްޓަރ ޔޫސޭ ރާއްޖެ ދޫކޮށް ފުރައިފިއެވެ. ދެން އަންނާނީ ”އިސްލާމީ ޝަރީއަތް ގާއިމްކުރެވުނު ދުވަހަކުން“ ކަމަށް ޔޫސުފް ރަފީއުގެ ރަސްމީ ފޭސްބުކް ޕޭޖްގައި އަދި ޓުވިޓަރ ގައި ޕޯސްޓްކުރި ކުރު ...
ރާއްޖެ

ޑައިވިނަށް ދިޔަ 71 އަހަރުގެ ފަތުރުވެރިޔަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

ޑައިވިނަށް ދިޔަ ފަތުރުވެރިޔަ މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ. މިކަމާއި ގުޅިގެން ފުލުހުން ބުނީ، އއ. މާޅޮސް ކައިރީގައި އޮތް ސަފާރީއަކުން ޑައިވިންގްއަށް ދިޔަ ޖަރުމަނު ވިލާތުގެ އަންހެނަކު ...
ރާއްޖެ

މޯލްޑިވްސް އެޗްއާރު އެވޯޑްސް 2019: ވިމެން އޮފް ޑިސްޓިންކްޝަން އެވޯޑު ފެންކުންފުނީގެ މުވައްޒަފަކަށް

”މޯލްޑިވްސް އެޗްއާރު އެވޯޑްސް 2019″ގެ ވިމެން އޮފް ޑިސްޓިންކްޝަން އެވޯޑު ޤައުމީ ފެންކުންފުނި، މޯލްޑިވްސް ވޯޓާ އެންޑް ސެވެރޭޖް ކޮމްޕެނީ (އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ)ގެ މުވައްޒަފަކަށް ލިބިއްޖެއެވެ. އެ އެވޯޑު ހާސިލްކޮށްފައިވަނީ ފެންކުންފުނީގެ އެޗްއާރު މެނޭޖަރު ...
ރާއްޖެ

ހިބަމިއްސަށް އިތުރު މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

މިއަދު ޓެސްޓު ކުރެވުނު މީހުންގެ ތެރެއިން ހިމަބިއްސަށް އިތުރު މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ކަމަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން (އެޗްޕީއޭ) ބުނެފިއެވެ. މިއަދު ހިމަބިއްސަށް ޓެސްޓްކުރެވުނު 8 ފަރާތުގެ ތެރެއިން އެކަކުވަނީ ...
ރާއްޖެ

ނ އަތޮޅު ރިސޯޓެއްގެ ގޮނޑުދޮށަށް އިންސާނެއްގެ ބޮލުގެ ނާށިގަނޑު ލައްގައިފި

ނ އަތޮޅުގައި ހިނގަމުން އަންނަ ރިސޯޓެއްކަމަށްވާ ނޮކު މޯލްޑިވްސް ގޮނޑުދޮށަށް އިންސާނެއްގެ ބޮލުގެ ނާށިގަނޑު ލައްގައިފިއެވެ. ފުލުހުން ވިދާޅުވީ މިއަދު 12:55 ހާއިރު ނ. ނޮކު މޯލްޑިވްސް ގޮނޑުދޮށަށް އިންސާނެއްގެ ބޮލެއްގެ ނާށިގަނޑު ...
ރާއްޖެ

ތުއްތު ކުއްޖާގެ މައްސަލަ ހުށައެޅީ 15 ވަނަ ދުވަހު، 3 މީހުން ހައްޔަރު ކުރީ 17 ގައި: ޕޮލިސް، ޖެންޑަރ

ތުއްތު ކުއްޖާގެ މައްސަލަ ހުށައެޅީ 15 ވަނަ ދުވަހު، 3 މީހުން ހައްޔަރު ކުރީ 17 ވަނަދުވަހުކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް އިން މިރޭ ދަންވަރު ...
ރާއްޖެ

ޖިންސީ ގޯނާގެ ޝިކާރައަށްވާ ކުދިންގެ ފޮޓޯ ސޯޝަލް މީޑިޔާގައި އާންމު ނުކުރޭ!

ޖިންސީ ގޯނާގެ ޝިކާރައަށްވާ ކުދިންގެ ފޮޓޯ ސޯޝަލް މީޑިޔާގައި އާންމު ނުކުރަން ފުލުހުން އެދިއްޖެ އެވެ. ފުލުހުން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ވަނީ އެފަދަ އަނިޔާ ލިބިފައިވާ ކުދިންގެ ފޮޓޯ އާއި ވީޑިޔޯ ...

Posts navigation