ކުޑަ

އާބާދީގައި 1000 ހަމަވާ ކޮންމެ ރަށެއްގައި އޭޓީއެމް ބެހެއްޓުމަށް ރާއީ ގޮވާލައިފި

  ހދ. އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން ކުޅުދުއްފުށީ އޭޓީއެމް ބޭނުންކުރުމަށް ހދ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހަމަޖައްސާފައިވާ އުސޫލާއި ގުޅިގެން އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ނުތަނަވަސްކަން އުފެދިފައިވާ މިދަނޑިވަޅުގައި އާބާދީގައި ހާހަކުންމަތީ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ...
ރާއްޖެ

އެލްބިއަން ސްޓޯރުން ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީއަށް -/50000 ރުފިޔާ ހަދިޔާކޮށްފި

އެލްބިއަން ސްޓޯރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ, ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް އަށް ބައިލައްކަ (-/50000) ރުފިޔާ ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ. ހާޑްވެޔާގެ ގިނަ ތަކެތި ވިއްކުމުގެ ދިގު ތާރީހެއް އޮތް އެލްބިއަން ސްޓޯރުން ...
ކުޑަ

އަމީންގެ މުސާރައިން 20% ކުމުންދޫ ކޯވިޑް ޓާސްކް ފޯސް އަށް ހަދިޔާކޮށްފި

ހދ. ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަމީން މުޙައްމަދުގެ މުސާރައިން 20% ކޯވިޑް ޓާސްކް ފޯސް އަށް ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ. ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަމީން މުޙައްމަދު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ކޯވިޑް ...
ކުޑަ

އެމެރިކާގައި އަޅުކަންކުރުން ގިނަކުރަންޖެހޭ: ޓްރަމްޕް

އެމެރިކާގައި އަޅުކަންކުރުން ގިނަކުރަންޖެހޭ ކަމަށާއި، އަޅުކަން ކުރުން މަދުކޮށްގެން ނުވާނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ވައިޓް ހައުސްގައި ބޭއްވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި އެމެރިކާގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ހުރި އަޅުކަންކުރާ ...
ކުޑަ

ހދ. އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން ކުޅުދުއްފުށީ އޭޓީއެމް ބޭނުންކުރުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ އުސޫލު އާންމުކޮށްފި

00ހދ. އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން އޭޓީއެމް ބޭނުންކުރުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ އުސޫލު ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން އާންމުކޮށްފި އެވެ، އަތޮޅުތެރޭ އޭޓީއެމް ނެތް ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ކުޅުދުއްފުށީގައި ހުރި އޭޓީއެމް ގެ ...
ކުޑަ

އީދު ނަމާދަށްވެސް ސައުދީ އަދި ޔޫއޭއީގެ މިސްކިތްތައް ނުހުޅުވާނެ

ކޮރޯނާވައިރަސް ބަލިމަޑުކަމާއި ގުޅިގެން ފިޠުރު ޢީދު ނަމާދަށްވެސް މިސްކިތްތައް ނުހުޅުވާގޮތަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާއާއި، ޔޫއޭއީން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެ ދެ ޤައުމުގެ އޮފިޝަލުންނާއި ހަވާލާދީ ރޮއިޓާސް ބުނެފިއެވެ. ގަލްފު ސަރަޙައްދުގެ ޤައުމުތަކުގައި ފިތުރު ...
ކުޑަ

އެމްޓީސީސީ އަށް 62 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ފައިދާއެއް

މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓާގައި(ފުރަތަމަ ތިން މަހު) މޯލްޑީވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) އަށް ފައިދާގެ ގޮތުގައި 62.34 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ އެވެ. އެމްޓީސީސީން އާންމުކޮށްފައިވާ އެކުންފުނީގެ މި ...
ރާއްޖެ

އިތުރު ގަޑީ ފައިސާގެ މައްސަލަ ހައްލު ކޮށްދިނުމަށް ގޮވާލަން: އެމްއެޗްޕީޔޫ

ޞިއްޙީ މަސައްކަތްތެރިންގެ މަސައްކަތުގެ އަގުވަޒަންކޮށް ޙާއްސަ އިނާޔަތެއް ދޭނެކަމަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އިޢުލާންކޮށްފައިވާ މިވަގުތުގައި، އާންމު އުސޫލުން ލިބެމުންއައި އިތުރުގަޑީގައި ކުރާމަސައްކަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހިސާބުކުރާގޮތަށް ބަދަލުގެނެސް، އެފައިސް ނުލިބޭނެގޮތަށް ބަދަލު ...
ރާއްޖެ

ފުލުހުން އިލެކްޓްރިކް ހަތިޔާރު ބޭނުން ކުރަން ފެށުމަށް ތައްޔާރީތައް ވަނީ

ފުލުހުން އިލެކްޓްރިކް ހަތިޔާރު ބޭނުން ކުރަން ނިންމައި އެކަމުގެ ތައްޔާރީތައް ވާންފަށާފައިވާ ކަމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު  ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު މުހައްމަދު ހަމީދު މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ...
ރާއްޖެ

ކެނެޑާއިންވެސް ރާއްޖެއަށް އެހީތެރިވެއްޖެ

ކޯވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރާއްޖެއަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ކެނެޑާ ސަރުކާރުން 1 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ. ވާޗުއަލް ހަފްލާއެއް ބާއްވައި މި އެހީގެ އެއްބަސްވުމުގައި ދެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން މިއަދު ވަނީ ...
ރާއްޖެ

އެޗްއާރުސީއެމްގެ މެމްބަރުން ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ އެޖެންޑާ ކޮށްފި

މަޖިލީހުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑާ ކޮމިޓީން ފޮނުވާފައިވާ، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް (އެޗްއާރުސީއެމް) ގެ މެމްބަރުން މަގާމުން ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ މަޖިލީހުގައި އިއުލާން ކުރުމަށް މިއަދުގެ ...
ރާއްޖެ

ދޮގު އިންޓަރވިއުގެ ބޭނުމަކީ ރައީސް ނަޝީދު ޤަތުލުކޮށްލުމަށް ލޭ ހުއްދަކަމަށް ދެއްކުން: މަޖިލިސް

ރ. އަނގޮޅިތީމު ޖީޒާގޭ ޢަލީ އިބްރާހީމް ދައްކާފައިވާ ވާހަކައަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޤަތުލުކޮށްލުމަށް ލޭ ހުއްދަކަމަށް ދެއްކުމުގެ ބޭނުމުގައި ބަޔަކު ކޮށްފައިވާކަމެއްކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ...

Posts navigation