ބޮޑު

”ބަވަތި“ އަޅުވަން ތިލަދެކުނު ސިނަމާއެއް ނުދިން

އާންމުންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔެއްގެ މެދުގައި މަގުބޫލުކަން ހޯދަމުން އަންނަ ދިވެހި ފިލްމް ބަވަތި، ތިލަދެކުނު ސިނަމާގައި އެޅުވުމުގެ ހުއްދަ ނުދޭން ހދ.ކުުޅުދުއްފުށީ ރަށު ކައުންސިލުން ނިންމައިފިއެވެ. މި ފިލްމް އަޅުވަން ...
ޚަބަރު

ޑިންގީ ބަންޑުން ޖަހާލީ ކޮޅިގަނޑެއްގައި: އެމްއެންޑީއެފް

ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރުން އެއަތޮޅު ހަނިމާދޫއަށް ދަތުރުކުރި ޑިންގީއެއް ބަންޑުން ޖަހާލި ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ ކޮޅިގަނޑެއްގައި ޖެހިގެން ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފް އިން ބުނެފިއެވެ. އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑުން މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ކޯސްޓް ...
ކުޑަ

ނޮޅިވަރަންފަރުން ފުރި ލޯންޗެއް ބަންޑުން ޖަހާލައިފި

ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރުން ފުރައިގެން ހދ. ހަނިމާދޫއަށް ދަތުރުކުރި ލޯންޗެއް ބަންޑުން ޖަހާލައި އޭގެއިން ދަތުރުކުރި ބަޔަކު ކަނޑުވެ، އެއްބަޔަކު ގެއްލިއްޖެ އެވެ. ސިފައިން މީޑިޔާއަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާގޮތުގައި، ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރުން ފުރައިގެން ...
މަޖިލިސް

އޮޑިދޯނި ބަންނަން ބޭނުންކުރާ ސާމާނުން އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ކަނޑާލުމަށް ގޮވާލައިފި

ޑިދޯނިފަހަރު ބަންނަން ބޭނުންކުރާ ސާމާނުން އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ކަނޑާލުމަށް އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު މުހައްމަދު ޝިފާޢު ގޮވާލައިފިއެވެ. މަޖިލިސްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޝިފާޢު ވިދާޅުވީ މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާޢާތު ތަރައްޤީ ކުރުމަށްޓަކައި މަސްވެރިކަމަށް ...
ކުޑަ

ނޭކުރެންދޫ އާއި ކުމުންދޫގެ ނަރުދަމާގެ މައްސަލައަށް ވަޒީރަށް ޖަވާބެއް ނުދެވުނު!

ނޭކުރެންދޫ އާއި ކުމުންދޫގެ ނަރުދަމާއާއި ބެހޭގޮތުން މަޖިލިސްގައި ކުރެވުނު ސުވާލަށް ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމްއަށް ޖަވާބެއް ނުދެވުނެވެ. މިއަދު ކުރިޔަށް ދިޔަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 41 ވަނަ ޖަލްސާގައި މިނިސްޓަރުންނަށް ...
މަޖިލިސް

ރާޢީގެ ސުވާލު: އެކަހެރިވެފައިވާ މަކުނުދޫއަށް އޮތް ހައްލަކީ ކޮބާ؟

ލާމަރުކަޒީކޮށް ރާއްޖެ ތަރައްގީކުރުމަށް، ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީއިން އެކުލަވާލާފައިވާ ގައުމީ ތަރައްގީގެ ތަސައްވަރުގެ ސްޕޭޝަލް ޕްލޭނުގައި ރާއްޖެ ބަހާލި އިރު، ހދ. މަނުކުދޫ އެއްވެސް ކްލަސްޓާ އަކަށް ވެސް، ރީޖަނަކަށް ވެސް އަދި ...
މަޖިލިސް

އިޤްތިސާދީ ދުވެލި ހަލުވި ކުރެވޭނީ ދަނޑުވެރިކަމަށްވެސް ފުރުސަތު ލިބިގެން: ވަހީދު

ރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދީ ދުވެލި ހަލުވި ކުރެވޭނީ ދަނޑުވެރިކަމައީ މަސްވެރިކަމަށްވެސް ފުރުސަތު ލިބިގެން ކަމަށް ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ވަހީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތުގައި ދަނޑުވެރިކަމުގެ އުފެއްދުންތައް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި، ...
ރިޕޯޓް

ހޮނޑާފުށި މުވައްޒަފުންނަށް ރިސޯޓުން ހިތްހަމަޖެހުމެއް ނެތް!

ޒަމާނުއްސުރެ ހދ. އަތޮޅުގެ ގިނަބަޔަކު ދެކެމުންދިޔަ އެއް ހުވަފެނަކީ އެއަތޮޅުގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތް ފެށިގެން ދިއުމެވެ. އެ ހުވަފެނުގައި އެ ސަރަހައްދުގެ ރައްޔިތުން ދިގު އިންތިޒާރެއްގައި ތިއްބައި އެ ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށް ...
މަޖިލިސް

އިސްލާމީ އަސްލަކާ ދެކޮޅަށް ވޯޓުނުދިނުމަށް ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން އެދޭ: ފިއްޓޭ

އިސްލާމީ އަސްލަކާ ޚިލާފުވާކަމަކާ ދެކޮޅަށް ވޯޓުނުދިނުމަށް ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން އެދޭކަމަށް ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުސައިން ޒިޔާދު ވިދާޅުވެއްޖެ ކަމަށެވެ. ޒިޔާދު މިހެން ވިދާޅުވީ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އަންހެން ފަނޑިޔާރުން އައްޔަންކުރުމާ ...
ރިޕޯޓް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ ރޭހުގައި ތިލަދުންމަތީ ދެބޭފުޅުން!

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން އުތުރުން އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުކަން ކުރައްވާފައިވަނީ ދެ ބޭފުޅުންނެވެ. އެއީ ބޮޑު ތަކުރުފާނު ޒަމާނުގައި ހދ. ނޮޅިވަރަމްއަށް ނިސްބަތްވާ ފަނޑިޔާރަކު ހިމެނޭކަމަށް ތާރީޚީ ފަތްފުތް ތަކުން އެނގެންއޮވެއެވެ. މީގެ ...
މަޖިލިސް

އަންހެން ފަނޑިޔާރުން އައްޔަންކުރުމާ ދެކޮޅަށް މަޖިލީހަށް ކުއްލި މައްސަލައެއް!

ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އަންހެން ފަނޑިޔާރުން އައްޔަންކުރުމާ ދެކޮޅަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ކުއްލި މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ބަލައިގެންފި އެވެ. މިހާރު ކުރިއަށް ދާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިރީސް ނުވަވަނަ ޖަލްސާއަށް މި ...
ރާއްޖެ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ނިޔާޒު ކުރިމަތިލައިފި

ހދ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓުކަން ކުރައްވާފައިވާ އަދި މިހާރު ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަން ކުރައްވަމުންދާ ފަނޑިޔާރު މުހައްމަދު ނިޔާޒު، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް ކުރިމަތިލައިފި އެވެ. ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ...

Posts navigation