•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ހައުސިންއާ ގުޅޭ ކަންކަމުގައި ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ ރަށްރަށުގައި ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް ހައުންސިލް މިނިސްޓަރު އާތިފާއާ ހިއްސާކުރައްވައިފިއެވެ.

ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުސެއިން ޒިޔާދު(ފިއްޓޭ) ވިދާޅުވީ އެ ދާއިރާގެ ރަށްތަކުގައި ހުރި ހައުސިން މިނިސްޓްރީއާ ގުޅޭ ދާއިރާތަކުގެ ކަންކަން މިނިސްޓަރު އާތިފާއާ ހިއްސާކުރައްވާފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

ފިއްޓޭ ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުގެ ގެދޮރުވެރިކަމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގައި އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހައުސިން ޔުނިޓުތަކާއި ބެހޭގޮތުން ވެސް މި ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާ ކުރެވުނު ކަމަށެވެ.

2 ޚިޔާލު

  1. ޗުއްޓީގައި ހުރެގެން ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮ މީހަކަށް ވާންވެގެން މިނިސްޓްރީތަކަށް ގޮސްގެން ފުޓޯނެގުން މި ދުވަސްކޮޅު އޮންނާނި. ވަރަށް ބައްދަލުވުންތައް ގިނަވާނެ

  2. ޗުއްޓީގައި ހުރެގެން ވެސް ރައްޔިތުންނަށް ކަންކަން ކުރަން އުޅުމަކީ ފިއްޓޭގެ ހީވާގިކަން، ހަޖަމު ނުވާކުދިންވެސް އުޅޭނެ.

Your email address will not be published.