1 ޚިޔާލު

  1. ހަނި ހަނި ގޯޅި އަޅާ އިރު ވެސް މަޑު ކޮށްލުމެއް އޮންނަ މީހެއް ނޫން ތިޔަ އޭނާ ހީކުރާ ކަހަލަ އޭނާ އެކަންޏޭ މަގުމަތީ އުަޅެނީ.

Your email address will not be published.