މިރުސް ހައްދާއިރު ތްރިޕްސް އިން ގަސް ގުރުނޑުވާނަމަ (ފަތް ރޫޖެހި، އޮޅި އައިބު ވާނަމަ) ދޭން އެެގްރިކަލްޗަރ މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވަނީ ރޯގޯ. 'މިރުސް އިންދައި ހެއްދުން' ، ޞ. 44، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ، 2020.

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *