ނެއްލައިދޫގައި ބީއެމްލްއިން ހުޅުވި ކޮމިއުނިޓީ ޕާކު-- ފޮޓޯ: ބީއެމްއެލް

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *