Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/faanooz3/public_html/thiladhun.com/wp-content/themes/Thila-theme/inc/libs/tnm_core.php on line 1133
ފޮޓޯ

ނައިބު ރައީސް ހދ. ގެ މެންބަރުންނާ ވަޒީރުން އަދި ބައެއް އިދާރާތަކުގެ އިސްވެރިންނާއެކު މަޝްވަރާކުރެއްވުން

ޚިޔާލު

Your email address will not be published.