ފޮޓޯ

ނައިބު ރައީސް ހދ. ގެ މެންބަރުންނާ ވަޒީރުން އަދި ބައެއް އިދާރާތަކުގެ އިސްވެރިންނާއެކު މަޝްވަރާކުރެއްވުން

ޚިޔާލު

Your email address will not be published.