ރައީސް ޞާލިޙް ޖާބިރާއި ސަލާމް ކުރައްވަނީ، ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *