އަލީ ޞާލިޙް (ވ)، އޭނާ ވަނީ ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީއަށް ބަދަލުކޮށްފައި

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *